Новиот Евробарометар го открива степенот на влијанието на пандемијата врз жените

Во пресрет на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Европскиот парламент објави студија за влијанието на пандемијата врз различни аспекти од животот на жените во Европа. Истражувањето го спроведуваше IPSOS во времетраење од 25 јануари до 3 февруари 2022 година во сите 27 земји-членки на ЕУ, а во него учествуваа 26.741 жена.

Резултатите покажуваат значително влијание на пандемијата и на личниот и на професионалниот живот, и нагло зголемување на насилството врз жените.

Насилство

Три од четири жени (77%) во ЕУ веруваат дека пандемијата на Ковид-19 придонела за зголемување на физичкото и емоционалното насилство врз жените. Речиси во сите земји (освен Финска и Унгарија) овој индикатор е над 50%, а највисок е во Грција (93%) и Португалија (90%).

Жените истакнуваат неколку клучни мерки за борба против насилството: неопходно е да се олесни пријавувањето насилство, вклучително и во полиција (58%), да се обезбедат повеќе можности за жените да бараат помош, на пример преку специјални телефонски линии (40%), да се зголеми свеста и обука на полицискиот и судскиот персонал во оваа област (40%), но и финансиската независност на жените (38%).

38% од испитаниците рекле дека пандемијата има негативно влијание врз нивниот личен доход. Резултатите се движат од 60% во Грција и 49% во Хрватска, до 19% во Данска. Според 44% од анкетираните жени, пандемијата СОВИД-19 исто така имала негативно влијание врз рамнотежата помеѓу работата и животот. Ова беше случај за 47% од жените во Хрватска и за повеќе од половина од жените во Кипар (68%), Грција (59%), Малта (58%), Луксембург (56%), Италија (52%), Португалија (52%) и Унгарија (51%). 21% од жените вклучени во истражувањето решиле трајно да го намалат времето што го трошат на платена работа, или размислуваат за тоа.

Ментално здравје за време на пандемијата на Ковид-19 

Од почетокот на пандемијата, најмногу жени имаат недостаток на пријатели и семејство (44%), се чувствуваат анксиозно и се соочуваат со секојдневен  стрес (37%) и генерално се загрижени за идните последици од пандемијата врз нивните животи (33%).

Испитаниците веруваат дека мерките преземени за да се запре ширењето на пандемијата во голема мера влијаеле на нивното ментално здравје. Ова варираше во зависност од социјалната група и мерките: на пример, затворањето на училиштата и градинките значително влијаеше на менталното здравје на повеќе од половина од жените со деца под 15-годишна возраст.

Што може да направи Европскиот парламент?

Жените во ЕУ веруваат дека Европскиот парламент треба да им даде приоритет на следните родови прашања: запирање на трговијата со жени и деца за сексуална експлоатација (47%), борба против менталното и физичкото насилство врз жените (47%), намалување на разликата во платите меѓу жените и мажите и неговото влијание врз развојот на кариерата (41%), елиминирање на тешкотиите со кои се соочуваат жените во усогласувањето на приватниот и деловниот живот (31%) и заштитата на жените и девојките кои припаѓаат на ранливите групи (30%).