Потребата од препознавање на „Метаболизам во Архитектурата“ како културно и колективно…

Универзалната солидарност, иницирана преку Обединетите Нации, добива своја реализација токму низ овој архитектонски медиум, и со тоа Скопје станува првиот изграден метаболистички мастерплан. Во инвентарот на архитектонската историја, Скопје…

Тролови и расизам на социјалните мрежи

Според BBC, неодамнешен извештај покажа дека 46% од жените кои биле испитани пријавиле дека доживеале злоупотреба на Интернет од почетокот на КОВИД-19. Оваа бројка се зголеми на 50% кај црните жени, малцинства и небинарни луѓе.

Затворената градина во утопијата на 21 век

Во време на постојани урбани трансформации и климатски промени, мора да се запрашаме дали постои нов просторен модел со капацитет да се справи со овие константни мутации, гледајќи дека застарениот апартус на традиционалното просторно

Cкопје, Исак Њутон и јавниот транспорт

Како во природните и математичките науки така и во урбанизмот постојат низи на тенденции и правила кои се од егзактен карактер. Урбанизмот, како научно поле, има повеќебројни и повеќеслојни задачи кои се обидува да ги реши, а една од нив е