Ključna uloga procjene rizika u zaštiti žrtava u slučajevima nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Turskoj

Objavljeno je novo izvješće pod nazivom „Procjena i upravljanje rizicima u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji: jačanje procjena rizika, sustav upravljanja rizicima i međuagencijska koordinacija u Turskoj“. Analizira regulatorni okvir i prakse povezane s procjenom rizika od strane tijela za provedbu zakona u slučajevima nasilja nad ženama u Turskoj. Budući da su ulazne točke u kaznenopravni sustav, tijela za provođenje zakona imaju ključnu ulogu osigurati zaštitu žrtava i pružiti dokaze koji će počinitelje smatrati odgovornima.

Izvještaj ispituje puni ciklus odgovora organa za provođenje zakona na slučajeve nasilja nad ženama i nasilja u obitelji od trenutka prijave slučaja do procjene rizika, planiranja sigurnosti kao i upućivanja žrtava na službe za podršku. Pruža preporuke za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne prilagodbe trenutnom sustavu procjene i upravljanja rizicima u svjetlu međunarodnih normi i standarda dobre prakse.

Izvješće preporučuje sustav upravljanja rizikom koji obrađuje sve žrtve, a ne samo slučajeve visokog rizika. Svi postupci rizika trebaju usvojiti pristup zasnovan na ljudskim pravima, usmjeren na žrtve i rodno osjetljiv pristup. Unutar ovog pristupa, treba izraditi protokole za intervjuiranje žrtava i pružanje im smjernica te treba uzeti u obzir djecu žrtve. Procjenu rizika treba provoditi kontinuirano i povremeno ažurirati; osim toga, trebao bi biti dostupan niz preventivnih mjera za obuzdavanje nasilnih počinitelja i trebalo bi biti uključeno više agencija. Izrađeni sigurnosni planovi za žrtve trebaju biti personalizirani, realni, cjeloviti i podržani od strane žrtvine zajednice.

Izvješće je razvijeno na temelju informacija koje su sudionici iznijeli tijekom dvodnevne radionice pod nazivom „Jačanje procjene rizika i kapaciteta za planiranje sigurnosti u provođenju zakona u Turskoj: revizija obrasca za registraciju predmeta“ održane 5. i 5. listopada 2020. u partnerstvu s Ministarstvom Unutrašnjost i UNFPA u Turskoj, a uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva pravde i Ministarstva obitelji, rada i socijalnih službi, policije i žandarmerije.

Izvještaj i događaj razvijeni su u sklopu akcije pod nazivom „Poticanje sveobuhvatnog institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama i nasilje u obitelji u Turskoj“, koja se provodi u okviru zajedničke „Horizontalne pomoći za zapadni Balkan i Tursku 2019“ Europske unije i Vijeća Europe -2022”.

 

Source CoE