Албанија, БиХ, Црна Гора, Северна Македонија имаат највисоки стапки на протекување на пластика во Медитеранот

Египет, Италија и Турција исфрлаат најмногу пластика во Медитеранот. Сепак, по глава на жител, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Северна Македонија имаат највисоки нивоа на проток на пластика.
Новиот извештај на IUCN открива дека околу 229 000 тони пластика завршуваат во Средоземното море годишно, што е еквивалентно на над 500 контејнери за испорака секој ден. Доколку не се преземат значителни мерки за решавање на лошо управуваниот отпад, главниот извор на истекување, волуменот најмалку ќе се удвои до 2040 година.

Загадувањето со пластика може да предизвика долгорочно оштетување на копнените и морските екосистеми и биодиверзитетот

Врз основа на компилација на податоци од теренски студии и користење на методологијата за морски пластични стапалки на IUCN, извештајот, Mare Plasticum: the Mediterranean, развиен во партнерство со Environmental Action, проценува пластични флукси од 33 земји околу сливот на Медитеранот.

Морските животни можат да се заплеткаат или да проголтаат пластичен отпад

Загадувањето со пластика може да предизвика долгорочно оштетување на копнените и морските екосистеми и биодиверзитетот. Морските животни можат да се заплеткаат или да проголтаат пластичен отпад и на крајот да умрат од истоштеност и глад.

Дополнително, пластичниот отпад ослободува хемиски супстанции како омекнувачи или противпожарни средства во животната средина, што може да биде штетно за екосистемите и здравјето на луѓето, особено во полузатворено море како што е Медитеранот.

Египет, Италија и Турција се земјите со најголема стапка на протекување на пластика во Медитеранот

Египет, со околу 74 000 тони годишно, Италија (34 000 тони годишно) и Турција (24 000 тони годишно) се земјите со најголема стапка на истекување на пластика во Средоземното море, главно заради големите количини на лошо управуван отпад и големото крајбрежно население. Меѓутоа, по глава на жител, Црна Гора (8 кг/година/лице), Албанија, Босна и Херцеговина и Северна Македонија (секој придонесува со околу 3 кг/година/лице) имаат највисоки нивоа на истекување, се вели во извештајот.

Прашината на гумите е најголемиот извор на истекување на пластика, проследена со текстил, микрозрнца во козметиката

Извештајот открива дека макропластиката што произлегува од лошо управуван отпад сочинува 94% од вкупното истекување на пластика. Откако ќе се фрли во морето, пластиката претежно се таложи во седиментите во форма на микропластика (честички помали од 5мм). Извештајот проценува дека повеќе од еден милион тони пластика се акумулирале во Средоземното море.

Прашината на гумите е најголемиот извор на истекување (53%), проследена со текстил (33%), микрозрнести во козметика (12%) и производствени пелети (2%).

Тековните и планираните мерки не се доволни за да се намали истекувањето на пластиката и да се спречат овие влијанија, рече Мина Епс, извршна директорка на IUCN Global Marine and Polar Programme.

Превод: Гала Насева 

 

Source Balkan Green Energy News